Top Menu

Regulamin

Postanowienia wstępne

1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.r3s.com.pl. (dalej „Sklep”). Administratorem i właścicielem Sklepu jest:
R3 Studio
ul. Kilińskiego 1
63-900 Rawicz
NIP: 6991853390
e-mail: kontakt@r3s.com.pl
tel.: … (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora klienta)
konto: MBank  18 1140 2004 0000 3002 3662 1839
Adres do korespondencji:
R3 Studio
ul. Kilińskiego 1
63.900 Rawicz

2. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu, działającego pod adresem: www.r3s.com.pl
3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługą sklepu możliwy jest droga mailową pod adresem e-mail: kontakt@r3s.com.pl, jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
5. Biżuteria dostępna w Sklepie wykonana jest ze Srebra próby 925, oraz kamieni szlachetnych – szafir 0,3 karata.
6. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
7. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.
8. W przypadku chęci grawerowania przez klienta słów obraźliwych, szowinistycznych lub treści niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy grawerowania ich na produkcie.

Warunki korzystania ze sklepu

1. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Składanie zamówień przez Internet na towary oferowane w Sklepie możliwe jest poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).
3. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych.
4. Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt. 2 i 3 na podany przez klienta adres e-mail, wysłana zostanie wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania zakupu i danymi do przelewu.
5. Informacje podane przez klienta podczas składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
Reklamacje
1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej „Kodeks cywilny”) za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym postanowieniami Kodeksu cywilnego
2. Reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy przesłać na adres: R3 Studio,
ul. Kilińskiego 1, 63-900 Rawicz

3. Składając reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem niezgodności towaru z umową.
4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi konsumenta o sposobie dalszego postępowania.

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towaru.
2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez konsumenta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go na adres: R3 Studio, ul. Kilińskiego 1, 63-900 Rawicz lub za pomocą e-maila na adres poczty elektronicznej: kontakt@r3s.com.pl

3. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem Przykładowy, nieobowiązkowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się tutaj
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach sprzedaży towarów wytworzonych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie konsumenta lub na życzenie konsumenta zmodyfikowanego.
5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
6. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: R3 Studio, ul. Kilińskiego 1, 63-900 Rawicz. Powyższy termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem wskazanego terminu.
7. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wykluczeniem kosztu dostarczenia towaru.
8. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty i na ten sam numer konta, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przed konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
11. Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponosi konsument.

Postanowienia końcowe

1. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.r3s.com.pl. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Spory pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

R3 Studio
ul. Kilińskiego 1
63-900 Rawicz

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

__________________________________________________________________________

data zamówienia/data odbioru: __________________________________________________________________________

imię i nazwisko konsumenta _____________________________________________________________________________

adres konsumenta ________________________________________________________________________

_____________________________

podpis konsumenta

btt